Algemene Boekingsvoorwaarden

1. Definities
Accommodatie: Accommodatie beschreven in het reserveringsformulier.
Accommodatieverschaffer: De feitelijke aanbieder van de gereserveerde Accommodatie die tevens zorg draagt ​​voor het verlenen van diensten zoals sleuteloverdracht, schoonmaak, onderhoud etc. en die de betaling ontvangt die Huurder ter plaatse dient te voldoen volgens de overeengekomen reservering.
Reserveringsagent: De Verhuurder zelf, eventuele tussenpersoon of andere onafhankelijke organisatie die verantwoordelijk is voor de Verhuurder van de administratieve verwerking van de reservering en de betalingen ontvangt.
Huurder: De in het reserveringsformulier genoemde persoon die de reservering maakt.
Huurprijs: De totale huurprijs zoals vermeld in het boekingsformulier.
Reservering: De reservering van een vakantieverblijf, zoals beschreven in het reserveringsformulier.
Reserveringsformulier: Het contract tussen Huurder en Verhuurder.
Verhuurder: persoon (eigenaar) of bedrijf vermeld in het boekingsformulier die de boeking vertegenwoordigt en aanbiedt en optreedt als vertegenwoordiger van de eigenaar.

2. Toepassingsgebied
Deze algemene reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsovereenkomsten tussen Verhuurder en Huurder.

3. Afsluiten van het reserveringscontract
Wanneer Huurder via internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of in persoon een reservering maakt bij Verhuurder of bij een andere reserveringsagent, wordt geacht een overeenkomst te zijn gesloten waarop deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. reservering.

4. Wijzigingen
De wijzigingen aan het reserveringscontract en de uitzonderingen op deze algemene reserveringsvoorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Verhuurder of de Reserveringsagent en de Huurder. Indien de wijzigingen een verhoging of verlaging van de kosten met zich meebrengen, dienen partijen de overeenkomstige wijziging van de huurprijs schriftelijk overeen te komen.

5. Betalingsvoorwaarden:
De reservering kan worden gemaakt via internet, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij een reserveringsagent. Het overeengekomen voorschot, vermeld in uw reserveringsdocument, dient 3 werkdagen na de reservering in het bezit te zijn van de Reserveringsagent.
De resterende bedragen moeten in het bezit zijn van de Reserveringsagent op de data vermeld in het reserveringsformulier, anders kan de reservering door de Reserveringsagent worden geannuleerd, zonder recht op terugbetaling (terugbetaling) van de eerdere betalingen. Wanneer de reservering binnen de twee weken voorafgaand aan de huurperiode is gemaakt, dient het totale bedrag van de huur eenmalig te worden betaald. Vooruitbetalingen worden alleen geretourneerd om redenen die aan de Verhuurder of de Boekingsagent kunnen worden toegeschreven.

6. Prijzen
De Verhuurder behoudt zich het recht voor om de prijs van de reis te wijzigen indien er variaties zijn in tarieven, wisselkoersen en belastingen. In dat geval wordt het nettobedrag aan Lessor doorberekend, dus zonder opslag van de verhoging van deze kosten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten in de prijslijst of publicaties op de website. Indien deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na ontvangst van het reserveringsformulier, kan Huurder de overeenkomst ontbinden. In dat geval worden de reeds betaalde bedragen teruggestort aan de Huurder.

7. Beëindiging
Het contract wordt beëindigd (de reservering wordt geannuleerd) als de huurder niet voldoet aan het bepaalde in punt 5. Het voorschot zal in dat geval worden gebruikt om de gemaakte kosten en geleden schade te dekken, met name - maar niet uitsluitend de winstderving..

8. Annulering
In geval van opzegging van het contract worden de betaalde bedragen als volgt ingehouden:
Tot 14 dagen voor aankomst, de huurwaarborg (50% van het bedrag). 14 dagen - 0 dagen voor aankomst (no show), 100% van de huursom.

9. Verzekering
De huurprijs is exclusief verzekering.

10. Verantwoordelijkheid van de verhuurder.
De Verhuurder van de accommodatie, de Reserveringsagent of de Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (waarde)verlies en/of schade aan eigendommen van Huurder en andere bewoners, veroorzaakt door onjuist gebruik van het gehuurde. Indien Lessee schade lijdt als gevolg van gebreken in het gehuurde, is de aansprakelijkheid van Lessor beperkt tot de huurprijs. Voor schade die is ontstaan ​​als gevolg van de wanprestatie van de Verhuurder zal een wettelijke vergoeding worden toegepast. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor enige andere schade.

11. Verantwoordelijkheid van de huurder
De Huurder die een woonruimte reserveert voor (naast zichzelf) andere bewoners is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale huurprijs en voor de schade veroorzaakt door zijn gedrag en door het gedrag van alle anderen die bij hem in het gehuurde verblijven. De reservering is geldig voor

het aantal personen aangegeven op het reserveringsformulier. Het is daarom niet toegestaan ​​om de accommodatie met meer personen te bewonen dan aangegeven en de bewoning met een groter aantal personen kan leiden tot het beëindigen van de huurovereenkomst en het verlies van de borg. In dit geval zullen de gedane betalingen niet worden geretourneerd en moet de huurder het volledige bedrag van de huur betalen. Indien Huurder voornemens is meer personen dan toegestaan ​​in het gehuurde te huisvesten, dient Huurder dit voor aanvang van de huurperiode schriftelijk aan te vragen bij de Reserveringsagent. De Accommodatieverschaffer kan dit weigeren of de betaling van een extra toeslag eisen. De huurder verbindt zich ertoe de accommodatie te bewonen in overeenstemming met de geldende algemene regels.

12. Aanbetaling
Bij aankomst dient u een aanbetaling te doen van 300 euro (500 euro in een van onze speciale villa's, en in het geval dat er een huisdier in de verhuur is, en 150 euro per persoon en contant in het geval van groepen jongeren mensen). De wijze van betaling van de borg is contant of per cheque. In geval van schade en/of verlies in het gehuurde, en/of in geval van schuld van de Huurder, wordt het totale bedrag van de schade in mindering gebracht op de borg. Indien de schade en/of verliezen geleden in het gehuurde, of de schade geleden door de eigenaar en/of de Accommodatieverschaffer groter is dan het bedrag dat als borg is betaald, dient de Huurder de rest rechtstreeks aan de Accommodatieverschaffer te betalen. De breuken, verliezen en/of beschadigingen in het gehuurde dienen direct aan de Accommodatieverschaffer te worden gemeld en de schade dient te worden vergoed.

13. Verblijfsduur, aankomst en vertrek
Het minimum verblijf in onze etablissementen is 5 dagen in het geval van appartementen en 7 dagen in het geval van villa's.
Aankomstdagen kunnen elke dag van de week zijn, behalve op feestdagen en zondagen.
In het geval van de villa's en in het hoogseizoen zijn de in- en uitgangen altijd van zaterdag tot zaterdag.
De inchecktijd is tussen 15.00 uur en 18.00 uur.
Indien u later dan 18:00 uur arriveert, dient u dit vooraf door te geven om de wijze van sleuteloverdracht af te spreken.
Op de dag van vertrek dient u de accommodatie voor 10.00 uur te verlaten. Anders hebben de Accommodatieverschaffer en de eigenaar het recht om schadevergoeding te innen. Deze handeling kan het verlies van de borgstelling of borg inhouden.
Bij vertrek dient Huurder de accommodatie in behoorlijke, ordelijke en schone staat achter te laten. De elementen binnen en buiten de accommodatie zoals meubels etc. Ze moeten op hun oorspronkelijke plaats worden teruggezet (zoals bij aankomst). De borden moeten worden gewassen en op hun plaats worden bewaard en het afval moet uit de inrichting worden verwijderd. De Accommodatieverschaffer heeft het recht om een ​​eindinspectie uit te voeren. Indien de Accommodatieverschaffer constateert dat meerdere meubelen niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet in een behoorlijke staat van orde en netheid verkeert, is de Accommodatieverschaffer gerechtigd de meerprijs aan de Huurder in rekening te brengen.

14. Documenten
Voorafgaand aan de reservering of op het moment van de reservering zal de Reserveringsagent u de nodige algemene informatie verstrekken over het gehuurde en de omgeving.

15. Wijziging of beëindiging
De Verhuurder kan een of enkele van de essentiële punten van de overeengekomen diensten wijzigen of annuleren wegens gewichtige omstandigheden. Onder zware omstandigheden worden verstaan ​​die omstandigheden die van dien aard zijn dat het niet redelijk wordt geacht om van de Accommodatieverschaffer nakoming van de overeenkomst te verlangen.
In geval van overmacht, oorlog, stakingen en natuurrampen kan de Accommodatieverschaffer de reservering annuleren. In dat geval is de Boekingsagent verplicht de reeds betaalde bedragen terug te betalen. Om de kwaliteit te waarborgen, behoudt de Accommodatieverschaffer zich het recht voor om gehuurde accommodatie te vervangen door vergelijkbare accommodatie.

16. Claims
Indien u een fout of onvolkomenheid op de bestemming constateert, wordt u geacht ons kantoor op de hoogte te stellen om ongemakken te voorkomen. Bij ernstige klachten ter plaatse dient u deze direct te melden. Op deze manier hebben wij de mogelijkheid om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. Indien uw klacht niet ter plaatse naar uw tevredenheid wordt opgelost, dient u uw claim binnen 2 weken na het verlaten van de accommodatie schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij de Reserveringsagent, bij gebreke waarvan de claim niet wordt geaccepteerd. Als u zonder overleg met de Reserveringsagent voortijdig naar een andere accommodatie verhuist of de gehuurde accommodatie voortijdig verlaat, verliest u alle rechten op restitutie.

17. Schoonmaakkosten
Schoonmaakkosten zijn inbegrepen in onze prijzen.

18. Beddengoed en handdoeken
Beddengoed en handdoeken zijn bij de huurprijs inbegrepen.

19. Faciliteiten aanvullend
Indien direct bij boeking aangegeven kan een extra bed, kinderbedje, kinderstoel, box etc. aangevraagd worden.

20. Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan.

21. Werkt
Woningen zijn over het algemeen particulier eigendom van verschillende individuele eigenaren en bevinden zich over het algemeen in grote woonwijken, waardoor het incidenteel kan voorkomen dat er onverhoopt wordt gebouwd in de buurt. Deze werken worden meestal uitgevoerd door eigenaren, aannemers of overheidsorganisaties met wie wij geen relatie hebben en dus geen invloed hebben op die handelingen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor het ongemak veroorzaakt door de werken die niet in onze eigen opdracht worden uitgevoerd.

22. Satelliet-/kabeltelevisie
Als in de beschrijving satelliet- of kabel-tv wordt aangegeven, betekent dit niet automatisch dat alle programma's die je wilt ontvangen kunnen worden ontvangen. De huiseigenaren, veelal buitenlanders, hebben decoders die niet altijd alle internationale programma's kunnen opnemen.

23. Water, elektriciteit en internet
In sommige landen zijn onderbrekingen in de water-, elektriciteits- en internetvoorziening niet ongewoon. Gemeenten en/of regionale overheden kunnen om verschillende redenen overeenkomen om de distributie tijdelijk te verminderen of te beperken. In geen geval kan de Accommodatieverschaffer of de Verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of veroorzaakte schade.

24. Stroomverbruik
Bij de meeste van onze woningen is het energieverbruik bij de huurprijs inbegrepen. Elke eigenschap moet worden geraadpleegd om de voorwaarden in dit verband te zien.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​toeslag in rekening te brengen als het constateert dat klanten onrechtmatig en onverantwoord energieverbruik maken, zoals het gebruik van airconditioning/verwarming (in panden die dit hebben) en het open laten van deuren en ramen.

25. Keuze van jurisdictie en toepasselijk recht
In tegenstelling tot de wettelijke normen over de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen de aanbieder en de opdrachtnemer of de opdrachtgever uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het land of de regio waar de Verhuurder is gevestigd of ingezetene is. Nadat Verhuurder zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, kan Huurder ervoor kiezen het geschil gedurende één maand voor te leggen aan de volgens het toepasselijke recht of internationaal verdrag bevoegde burgerlijke rechter. Tenzij anders vermeld mag Verhuurder het door Huurder opgegeven adres als juist beschouwen. Op elk contract tussen de Verhuurder en de Huurder is het internationaal recht van toepassing.